Rezygnacja ze składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Możliwość złożenia rezygnacji i moment wygaśnięcia mandatu
Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może w każdym czasie złożyć rezygnację z pełnienia tej funkcji zgodnie z przepisem art. 746 § 2 k.c. w zw. z art. 202 § 4 i 5 k.s.h. Mandat członka zarządu wygasa z chwilą, gdy wypowiedzenie doszło do spółki w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. W doktrynie prawniczej i aktualnym orzecznictwie wskazuje się, że dla wygaśnięcia mandatu członka zarządu na skutek rezygnacji nie jest konieczne przyjęcie tej czynności odrębną uchwałą spółki. Zatem, w momencie, gdy wypowiedzenie zostanie skutecznie złożone mandat ten wygasa (por. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2004 roku, sygn. akt V CK 600/03).

Skutki prawne wygaśnięcia mandatu
Wygaśnięcie mandatu z powodu rezygnacji skutkuje pozbawieniem członka zarman-871960_1280ządu możliwości reprezentowania spółki i wpływu na prowadzenie jej bieżących spraw. Trafne jest, zatem, stanowisko, iż po wygaśnięciu mandatu, czyli po skutecznym wypowiedzeniu pełnionej funkcji nie można już składać w imieniu spółki wniosków o zmianę wpisu w KRS, ani wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 08 grudnia 2010 roku, sygn. akt V CSK 172/10). Stąd, osoba, która złożyła już rezygnację z funkcji członka zarządu nie może reprezentując tę spółkę złożyć wniosku do KRS o wykreślenie jej z organu spółki.

Komu należy złożyć rezygnację ze składu zarządu?
Co do tej kwestii istnieje niezmienny spór doktrynalny i orzeczniczy, jednakże wydaje się, że najwłaściwszym sposobem w świetle art. 205 § 2 k.s.h. będzie złożenie rezygnacji na ręce drugiego członka zarządu albo prokurenta. Istnieje także możliwość złożenia rezygnacji na ręce pełnomocnika spółki, jeżeli został umocowany w odpowiednim zakresie.

W jakiej formie należy złożyć rezygnację ze składu zarządu?
W kodeksie spółek handlowych brak jest uregulowania odnośnie formy złożenia rezygnacji, zatem zgodnie z art. 2 k.s.h. w zw. z art. 60 k.c. wola rezygnującego członka zarządu może być wyrażona przez każde zachowanie, które ujawni jego zamiar w sposób dostateczny. Jednakże, na wypadek ewentualnego sporu ze spółką m.in. co do ważnego powodu rezygnacji oraz odpowiedzialności odszkodowawczej zaleca się złożenie rezygnacji w formie pisemnej lub elektronicznej.

Konsekwencje prawne rezygnacji z funkcji członka zarządu
Jeżeli rezygnacja zostanie złożona z ważnego powodu, jakim może być zmiana miejsca zamieszkania, choroba, utrata zaufania do innych członków ogranów spółki lub trudna sytuacja życiowa to należy uznać, że brak jest przesłanek do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej (Kidyba A. Komentarz aktualizowany do art.1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, 2016). Jednakże, w myśl Wyroku Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 marca 2009 roku, sygn. akt I SA/Łd 1452/08 jeżeli rezygnacja nastąpi bez ważnego powodu na skutek lekkomyślności, podjęcia działalności konkurencyjnej, innej lepiej wynagradzanej funkcji lub dla awansu zawodowego bądź społecznego, to zasadne będzie wystąpienie przez spółkę z roszczeniem odszkodowawczym.

W CZYM NASZA KANCELARIA MOŻE POMÓC SPÓŁCE LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU?
-udzielimy porad prawnych odnośnie skutecznej rezygnacji z funkcji członka zarządu, także w sytuacjach niestandardowych, w razie skomplikowanego stanu prawnego oraz przebywania członka zarządu za granicą;
-przygotujemy oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu chroniące przed odpowiedzialnością odszkodowawczą;
-przygotujemy opinię prawną dla spółki analizującą zgodność rezygnacji członka zarządu z obowiązującym prawem pod kątem roszczeń odszkodowawczych spółki;
-wypełnimy stosowne formularze do KRS w celu zmiany wpisu i wykreślenia rezygnującego członka zarządu;
-zapewnimy reprezentację w postępowaniu z zakresu KRS lub w postępowaniu odszkodowawczym.

AUTOR: ANNA SZYSIAK-JUSZCZYŃSKA