NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM – PODSTAWY UZYSKANIA I KORZYŚCI DLA POWODA

Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym umożliwione jest Powodowi (wierzycielowi) w sytuacji dochodzenia roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Istotną korzyścią nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jest szybkość uzyskania orzeczenia Sądu w porównaniu ze zwykłym trybem postępowania oraz niższy koszt postępowania sądowego.hammer-611589_1280

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie zostanie wydany jeżeli roszczenie jest oczywiście bezzasadne, okoliczności przytoczone w pozwie budzą wątpliwości, zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego bądź miejsce pobytu Pozwanego nie jest znane, albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju. O ile na dwie ostatnie przesłanki negatywne wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie mamy w zasadzie wpływu, o tyle warto zadbać o to, aby przekonać Sąd w pozwie co do tego, że przytoczone przez nas okoliczności nie budzą wątpliwości. W tym celu należy wypełnić warunki przewidziane w art. 187 § 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego, zatem dokładnie określić żądanie (to jest żądaną kwotę oraz odsetki, ich rodzaj i sposób wyliczenia), a także przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniające nasze roszczenia, a w miarę potrzeby uzasadniające także właściwość Sądu. Należy także wskazać, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego rozwiązania sporu, a gdy takich prób nie podjęto wyjaśnić przyczynę ich niepodjęcia. Na tym etapie warto również przedstawić wszystkie posiadane dowody, w tym dokumenty uzasadniające nasze roszczenia.

Wspomniałam na wstępie niniejszego artykułu, że uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym skutkuje szybszym odzyskaniem należności, aniżeli ma to miejsce w przypadku postępowania zwykłego. Dzieje się tak, dlatego iż nakaz zapłaty wydawany jest na posiedzeniu niejawnym, bez przeprowadzania rozprawy i bez faktycznego udziału Pozwanego. Zatem, już na skutek złożenia pozwu bez konieczności przeprowadzania często długotrwałego postępowania dowodowego np. przesłuchania świadków i stron można uzyskać korzystne dla wierzyciela rozstrzygnięcie. Następnie, po wydaniu nakazu zapłaty jest on doręczany Pozwanemu z pouczeniem o tym, aby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do Sądu. Jeżeli Pozwany wykaże bierną postawę i nie złoży sprzeciwu, bądź złoży sprzeciw po terminie nakaz zapłaty uprawomocni się i po uzyskaniu klauzuli wykonalności może być skutecznie egzekwowany. Jeżeli Pozwany prawidłowo złoży sprzeciw nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem i wyznaczona zostanie rozprawa, a Powodowi doręcza się sprzeciw wraz z wezwaniem na rozprawę.

Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jest dla Powoda tańsze, aniżeli dochodzenie roszczenia w zwykłym trybie z tego względu, iż co prawda przy wnoszeniu pozwu należy wnieść opłatę sądową odpowiadającą trybowi zwykłemu, jednakże w przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sąd zwróci Powodowi trzy czwarte uiszczonej opłaty od pozwu.

Jeżeli zależy nam na tym, aby nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym został wydany bez przeszkód, a pozew nie posiadał braków formalnych skutkujących jego zwrotem warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika. Radcy prawni posiadają pełne kompetencje do reprezentowania Klientów w postępowaniu upominawczym.

Nasza kancelaria przeprowadziła skutecznie liczne postępowania związane z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym zarówno w obrocie gospodarczym, jak i na rzecz Klientów indywidualnych od strony Powoda, jak i Pozwanego.

Autor: Anna Szysiak-Juszczyńska