JAKIE SĄ KORZYŚCI NAKAZU ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM?

Jeżeli istnieją ku temu podstawy, to jest jeżeli dochodzimy roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające żądanie są udowodnione dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu albo zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym, warto złożyć w pozwie wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym. Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości, a także w innych przypadkach określonych w art. 485 k.p.c. Należy pamiętać, że nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym zostanie wydany wyłącznie wówczas, gdy Powód złoży wniosek w tym zakresie, postępowanie nakazowe nie jest przez Sąd podejmowane z urzędu.hammer-802298_1920

O uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym warto się postarać ze względu na szybki tryb postępowania (nakaz zapłaty jest wydawany podobnie jak w przypadku postępowania upominawczego na posiedzeniu niejawnym, na podstawie twierdzeń i dowodów przedstawionych w pozwie, bez rzeczywistego udziału Pozwanego). Ponadto, taki nakaz zapłaty, w przeciwieństwie do nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, stanowi tytuł zabezpieczenia roszczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Zatem, już po jego wydaniu bez konieczności uzyskiwania klauzuli wykonalności Powód ma prawo skierować sprawę do komornika sądowego celem zabezpieczenia jego roszczeń. Ponadto, postępowanie nakazowe jest dla Powoda tańsze, aniżeli postępowanie zwykłe lub upominawcze. Wnosząc pozew z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Powód uiszcza wyłącznie czwartą część opłaty od pozwu.

Nakaz zapłaty doręcza się Pozwanemu z pouczeniem o możliwości wniesienia zarzutów w ciągu dwóch tygodni. Należy przy tym pamiętać, że o ile sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie sądowej, to Pozwany ma obowiązek uiścić taką opłatę w przypadku wniesienia zarzutów, gdyż nieopłacone zarzuty zostaną odrzucone przez Sąd. Konieczność wniesienia opłaty sądowej od zarzutów może, zatem, skutecznie powstrzymać Pozwanego przed kwestionowaniem nakazu zapłaty w sytuacji, gdy nie ma on żadnych zasadnych argumentów na podważenie nakazu zapłaty. W razie skutecznego wniesienia zarzutów wyznaczona zostaje rozprawa, zarzuty doręcza się Powodowi i postępowanie toczy się w zwykłym trybie.

Jeżeli zależy nam na tym, aby nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym został wydany bez przeszkód, a pozew zawierał prawidłowy wniosek w tym względzie i nie posiadał braków formalnych skutkujących jego zwrotem warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika. Radcy prawni posiadają pełne kompetencje do reprezentowania Klientów w postępowaniu nakazowym.

Nasza kancelaria przeprowadziła skutecznie wiele postępowań związanych z nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych w ramach komplesowej obsługi przedsiębiorców, jak i osób fizycznych od  strony Powoda, a także Pozwanego.

Autor: Anna Szysiak-Juszczyńska