Blog

Przedawnienie roszczeń majątkowych-terminy i podstawowe zasady

Strony stosunku prawnego, którego przedmiotem są roszczenia majątkowe powinny mieć na uwadze ich terminy przedawnień. Instytucja przedawnienia swoją podstawę wywodzi z art. 117 Kodeksu cywilnego i ma zagwarantować dłużnikowi bezpieczeństwo prawne. Dodatkowo taka gwarancja wyrażona została w art...

JAKIE SĄ KORZYŚCI NAKAZU ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM?

Jeżeli istnieją ku temu podstawy, to jest jeżeli dochodzimy roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające żądanie są udowodnione dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem...

JAK STWIERDZIĆ I UDOWODNIĆ PRAWA DO SPADKU ?

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, a spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 k.c. w zw. z art. 925 k.c.). Zatem, spadkobierca nabywa spadek w momencie śmierci spadkodawcy i fakt ten dla samego zaistnienia nie wymaga żadnego postępowania sądowego. Jednakże...

Rezygnacja ze składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Możliwość złożenia rezygnacji i moment wygaśnięcia mandatu Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może w każdym czasie złożyć rezygnację z pełnienia tej funkcji zgodnie z przepisem art. 746 § 2 k.c. w zw. z art. 202 § 4 i 5 k.s.h. Mandat członka zarządu wygasa z chwilą, gdy...

Brak zgody na rozwód

Rozpad pożycia małżeńskiego nie jest doświadczeniem przyjemnym dla żadnego z małżonków. Z doświadczenia zawodowego zauważam, że często zdarza się, iż jedna ze stron – z reguły ta poszkodowana, pomimo doznania krzywd od drugiego małżonka i wniesienia przez niego pozwu o rozwód chciałaby, aby...

Prawo do zachowku

Czym jest zachowek? Zachowek jest wierzytelnością osoby uprawnionej, określonej w art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego. Treścią tej wierzytelności jest roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej wysokości 2/3 udziału spadkowego, jaki przypadłby z ustawy temu uprawnionemu, który jest trwale...

Rozwód z winy małżonka – jak napisać pozew rozwodowy?

Przesłankami uzyskania rozwodu w prawie polskim są zupełny i trwały rozkład pożycia. Orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia. Sąd zaniecha orzekania o winie tylko na zgodne żądanie małżonków, zatem jeżeli jeden z małżonków wystąpi z pozwem wnosząc o...

Jak się przygotować do rozprawy?

Dobre przygotowanie się do rozprawy stanowi nie lada wyzwanie dla osoby niekorzystającej z pomocy radcy prawnego lub adwokata, nie zajmującej się na co dzień kwestiami prawnymi. Nie oznacza to oczywiście, że jest to zadanie niemożliwe do wykonania. Przed rozprawą najlepiej przejrzeć całe akta...

Renta z tytułu błędu medycznego

Znaczna część społeczeństwa pod pojęciem renty rozumie świadczenie wypłacane przez ZUS lub KRUS w związku z całkowitą, bądź częściową niezdolnością do pracy. Będąc pacjentami nie wszyscy wiemy, że z tytułu błędu lekarskiego może nam przysługiwać nie tylko renta z powyżej wymienionych instytucji...

Jak wydziedziczyć?

Spadkodawca może wydziedziczyć swoich zstępnych (dzieci, wnuki), małżonka oraz rodziców. Wydziedziczenie musi nastąpić w testamencie, w którym spadkodawca powinien wskazać przyczynę wydziedziczenia. Wydziedziczenie może mieć miejsce wyłącznie w razie wystąpienia jednej z przesłanek, określonych...

Współwłasność – ułatwienie czy przeszkoda?

O współwłasności można mówić wówczas, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Artykuł ten dotyczy wyłącznie współwłasności w częściach ułamkowych, pomija współwłasność łączną (to jest wspólność majątkową małżeńską i wspólność majątku wspólników spółki cywilnej). Czy...

Unieważnienie małżeństwa w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Gdy spotykają się Państwo z pojęciem unieważnienia małżeństwa, najczęściej dotyczy ono de facto stwierdzenia nieważności małżeństwa zawieranego zgodnie z prawem kanonicznym. Niewielka część społeczeństwa posiada świadomość tego, że z instytucją unieważnienia małżeństwa można mieć do czynienia na...

Kiedy warto wybrać się po poradę prawną?

Zapewne często zadają sobie Państwo to pytanie w obliczu różnych sytuacji zawodowych i osobistych. Z pewnością warto rozważyć uzyskanie profesjonalnej porady prawnej u radcy prawnego, bądź adwokata wówczas, gdy znajdują się Państwo w sytuacji, ktora wiąże się z zaciągnięciem znaczących...