• Błąd medyczny
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu nieudanych operacji, zabiegów leczniczych i kosmetycznych
  • Zadośćuczynienia z tytułu cierpienia fizycznego i psychicznego, odszkodowania, renta, koszty leczenia, koszty pogrzebu
  • Ochrona praw pacjenta
  • Pomoc w uzyskaniu respektowania praw pacjenta i jego rodziny przez zakłady opieki zdrowotnej
  • Roszczenia z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych i tajemnicy dokumentacji medycznej
  • Spory sądowe
  • Sporządzanie wszelkich pism procesowych
  • Reprezentacja przed sądami powszechnymi (rejonowym, okręgowym, apelacyjnym) i Sądem Najwyższym