• Odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego
  • OC, AC, NNW, roszczenia o zwrot kosztów pojazdu zastępczego, nieprawidłowe uznanie szkody jako całkowitej zamiast częściowej
  • Ubezpieczenia na życie
  • Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności kontraktowej
  • Odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy
  • Odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy
  • Odszkodowanie  z tytułu odpowiedzialności deliktowej
  • Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności na zasadzie winy podmiotu
  • Odszkodowanie z tytułu czynu niedozwolonego