Wygrane sprawy

Poniżej prezentujemy najciekawsze sprawy, w których zespół kancelarii pod kierownictwem radcy prawnego Anny Szysiak-Juszczyńskiej odniósł sukces zgodnie z wolą i interesem Klienta.

Przed przyjęciem sprawy zawsze uczciwie oceniamy szansę jej powodzenia, postępując zgodnie z zasadami etyki zawodowej radcy prawnego. O ryzyku i  kosztach związanych ze sprawą dokładnie informujemy Klienta przed nawiązaniem współpracy. Wyjaśniamy także, jakie czynności podejmiemy w przypadku zlecenia nam prowadzenia sprawy i co obejmuje uiszczone przez Klienta honorarium. Wszystkie czynności w sprawie podejmujemy na każdym etapie wyłącznie na korzyść naszego Klienta.

Sprawa w przedmiocie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich

W listopadzie 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację banku, w którym kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich zaciągnęli nasi Klienci. Bank wniósł apelację od Wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia wydanego w wygranym dla naszej kancelarii procesie o zwrot na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 14.000 zł niezasadnie pobranej przez bank z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wraz z odsetkami w związku z kredytem frankowym. Radca prawny Anna Szysiak-Juszczyńska reprezentowała Klientów na etapie postępowania przedprocesowego, a także sądowego w pierwszej i drugiej instancji (obie instancje z pozytywnym skutkiem). Nasza kancelaria skutecznie podważyła klauzulę ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i powództwo zostało uwzględnione w całości na korzyść Klientów. Wyrok jest prawomocny.

Sprawa w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny przeciwko Ministrowi Finansów

W Wyroku z listopada 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ze skargi naszego Klienta na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia należności uchylił zaskarżoną przez naszą kancelarię decyzję Ministra Finansów na korzyść naszego Klienta. Radca prawny Anna Szysiak-Juszczyńska wraz z zespołem kancelarii zarzuciła zaskarżonej decyzji szereg naruszeń przepisów prawa materialnego, w tym Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, a także przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Wyrok jest prawomocny.

Sprawa o zapłatę nieuiszczonego wynagrodzenia za pracę przeciwko spółce lotniczej

W 2016 roku Klientka zgłosiła się do naszej kancelarii z prośbą o pomoc w uzyskaniu zapłaty nieuiszczonego wynagrodzenia za pracę od jednej z największych spółek lotniczych. Zespół kancelarii niezwłocznie podjął czynności na Jej korzyść, na skutek czego udało się skutecznie przeprowadzić negocjacje z pozwaną spółką i doprowadzić do zawarcia ugody sądowej zgodnie z wolą i interesem Klientki. Zawarcie ugody pozwoliło na szybkie i skuteczne zakończenie sprawy.

Sprawa przeciwko Prezesowi IPN w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej

Naczelny Sąd Administracyjny Wyrokiem wydanym w lutym 2018 roku oddalił skargę kasacyjną Prezesa IPN Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, złożoną przez ten Organ od korzystnego dla naszego Klienta Wyroku sądu pierwszej instancji w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. W tej sprawie Klientowi odmówiono potwierdzenia takiego statusu. Radca prawny Anna Szysiak-Juszczyńska reprezentowała Klienta na etapie postępowania przed sądem pierwszej instancji, który uwzględnił stanowisko naszej kancelarii i zauważył wskazane przez nas błędy organu w postępowaniu dowodowym oraz nieprawidłową interpretację i zastosowanie przepisów prawnych. Od korzystnego dla naszego Klienta Wyroku skargę kasacyjną złożył Prezes IPN. W odpowiedzi na tę skargę wskazaliśmy właściwe przepisy prawne i rozszerzyliśmy naszą argumentację przemawiającą za stanowiskiem Klienta. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił nasze stanowisko w całości i oddalił skargę kasacyjną Prezesa IPN. Wyrok jest prawomocny.

Sprawa w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji

Klient, będący przedsiębiorcą, zgłosił się do kancelarii w październiku 2017 roku w związku z naruszeniem jego dóbr osobistych i zasad uczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami na skutek naruszenia przez konkurencyjnego przedsiębiorcę jego praw do firmy, w tym bezprawnego posługiwania się nazwą w sieci internetowej. Radca prawny Anna Szysiak-Juszczyńska podjęła stosowne czynności i na etapie przedsądowym udało się doprowadzić do zaniechania dalszych naruszeń i usunięcia skutków już poczynionych nieprawidłowości z pełną satysfakcją dla naszego Klienta.

Sprawa o zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie z tytułu wypadku w centrum handlowo-rozrywkowym

Nasza Klientka uległa wypadkowi na terenie jednego z warszawskich centrów handlowych. Doznała licznych obrażeń, m.in. złamania kości nosa, z czym wiązały się silne dolegliwości bólowe oraz długotrwała rekonwalescencja i utrata zarobku. Ubezpieczyciel wypłacił jej kwotę około 700 zł. Radca prawny Anna Szysiak-Juszczyńska w Jej imieniu w piśmie przedprocesowym zgłosiła odpowiednie roszczenia odszkodowawcze (w tym z tytułu kosztów leczenia, kosztów dojazdu do i ze szpitala, utraconego zarobku) oraz o zadośćuczynienie pieniężne za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne w wysokości 10.000 zł. Następnie, radca prawny przeprowadziła skutecznie negocjacje ze spółką będącą właścicielem tego kompleksu, co doprowadziło do zawarcia korzystnej dla naszej Klientki ugody, w której uzyskała ona 70% swoich pierwotnych roszczeń bez konieczności kosztownego i długotrwałego procesu sądowego. Sprawa zakończyła się pomyślnie po kilku miesiącach, podczas gdy postępowanie sądowe mogłoby potrwać nawet kilka lat.

Sprawa o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej

Sąd Rejonowy w Radomiu w Wyroku z listopada 2015 roku zmienił zaskarżoną przez naszą kancelarię decyzję Prezesa KRUS w całości i przyznał naszej Klientce prawo do jednorazowego odszkodowania w kwocie 35.000 złotych po zmarłym synu z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Radca prawny Anna Szysiak-Juszczyńska, reprezentująca Klientkę powołała się m.in. na liczne naruszenia przepisów prawa materialnego, w szczególności ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także naruszenia przepisów prawa procesowego oraz błędne ustalenia stanu faktycznego sprawy, dokonane przez Prezesa KRUS. Na rozprawie radca prawny Anna Szysiak-Juszczyńska złożyła odpowiednie wnioski, blokujące możliwość odparcia twierdzeń Klientki przez pełnomocnika Prezesa KRUS. Wyrok jest prawomocny.

Sprawa o rentę – przywrócenie uchybionego przez Klienta terminu

Pod koniec 2015 roku Klient zgłosił się do naszej kancelarii w związku z odmową przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Problemem w tej sprawie było niezłożenie przez Klienta w terminie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, w związku z czym samo złożenie odwołania od decyzji ZUS skutkowałoby przegraniem sprawy, co radca prawny dokładnie wyjaśniła Klientowi. Radca prawny Anna Szysiak-Juszczyńska podejmując niezwłocznie prawidłowe czynności doprowadziła do przywrócenia terminu do złożenia sprzeciwu, skierowania sprawy do Komisji Lekarskiej, a następnie do Sądu, na skutek czego Wyrokiem wydanym w styczniu 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał naszemu Klientowi prawo do renty. Wyrok jest prawomocny.

Sprawa w przedmiocie zawarcia ugody z bankiem na etapie przedsądowym co do spłaty zadłużenia

Klientka posiadała zadłużenie w kwocie 13.500 złotych wynikające z zawartej z bankiem umowy kredytowej. Radca prawny Anna Szysiak-Juszczyńska sporządziła w Jej imieniu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa stosowne pisma przedprocesowe oraz przeprowadziła skutecznie negocjacje z bankiem, dzięki czemu udało się uzyskać częściowe umorzenie długu oraz rozłożenie zapłaty pozostałej części zadłużenia na raty. Dzięki czynnościom podjętym przez radcę prawnego Annę Szysiak-Juszczyńską oraz współpracujących aplikantów udało się uniknąć procesu sądowego i postępowania egzekucyjnego oraz zakończyć sprawę na etapie przedsądowym zgodnie z wolą naszej Klientki.

Sprawy o zapłatę zasądzone nakazami zapłaty

Klient zgłosił się do naszej kancelarii w połowie 2016 roku z dwiema sprawami o zapłatę, w których zostały wydane niekorzystne nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym już po upływie terminu do ich zaskarżenia. Dzięki sporządzonym przez zespół naszej kancelarii pismom udało się w obu sprawach przywrócić terminy do wniesienia sprzeciwów, co oznacza, że sprawy te będą ponownie rozpoznawane przez Sąd pomimo tego, że już upłynął termin do zaskarżenia nakazów zapłaty.

Sprawa o rentę – skuteczne podważenie opinii biegłego sądowego

Klient zgłosił się na początku 2016 roku do kancelarii w związku z decyzją odmowną ZUS w sprawie o rentę. Zespół kancelarii wniósł odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Radca prawny Anna Szysiak-Juszczyńska złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego lekarza specjalisty. Opinia ta była pierwotnie niekorzystna dla Klienta i wykluczała przyznanie mu prawa do renty. Na skutek trafnych zarzutów, jakie radca prawny podniosła w stosunku do opinii biegłego Sąd powołał innego biegłego, który uwzględnił zastrzeżenia wskazane przez radcę prawnego i wydał korzystną opinię, dzięki czemu Wyrokiem wydanym pod koniec 2017 roku Sąd Okręgowy przyznał naszemu Klientowi prawo do renty.